БългарскиEnglish
БългарскиEnglish

ИСУН 2020

  “На 14.05.2020 година в 10:00 часа беше открита процедура в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Финансовото подпомагане, реализирано чрез подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие, се осъществява под формата на „преки, безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 година.”Йовани Комерс” ЕООД, в качеството си на бенефициент по сключен административен договор №  BG16RFOP002-2.073-5194, бе финансирано със сума в размер на 10 000,00 лева за преодоляване на икономическите последици от пандемията, следствие от COVID-19. Повече информация можете да намерите на сайта на Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност”: https://www.eufunds.bg/bg/opic/term/425?page=7 .